Μετατεχνική ΜΙΚΕ

ΜΕΤΑΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εκπόνηση μελετών

Η υπηρεσία εκπόνησης μελετών παρέχει κυρίως μελέτες προγραμματισμού και οργάνωσης, μελέτες στρατηγικής και ανάπτυξης των φορέων ανάλυσης αγοράς, αξιολογήσεις βιωσιμότητας, τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για επιμέρους έργα καθώς και μελέτες που αφορούν στη σύσταση φακέλων για τεχνικές προσφορές και οριστικές μελέτες εφαρμογής.